Expand All   Collapse All

De stadsmuis en de landmuis

Dutch short stories – Learning Dutch through English short stories

Aesop’s Fables – De stadsmuis en de landmuis

 

There was once a very happy Country Mouse who lived in the country side. He lived in a tiny house in a hole under a tree. His bed was made of straw and cotton. His table was a small box and his chairs were small round pebbles.

Translate

Er was eens een heel gelukkige landmuis die op het platteland woonde. Hij woonde in een klein huisje in een kuil onder een boom. Zijn bed was gemaakt van stro en katoen. Zijn tafel was een kleine doos en zijn stoelen waren kleine ronde kiezelsteentjes.

 

Once during the summer, his friend from the big city visited him. The country mouse was very happy and served him fresh seeds from the trees, wheat stalks and juicy roots. He also gave him a thimble of cold water and an acorn for dessert.

Translate

Een keer tijdens zomer bezocht zijn vriend uit de grote stad hem. De landmuis was erg blij en serveerde hem verse zaden van de bomen, tarwestelen en sappige wortels. Hij gaf hem ook een vingerhoed vol koud water en een eikel als toetje.

 

The city mouse was not very happy and nibbled here and there just to be polite. In the evening, the city mouse and the country mouse were chatting sitting in the open field.

The town mouse spoke about all about the city and all its luxuries.

Translate

De stadsmuis was niet erg blij en knabbelde hier en daar om beleefd te zijn. ‘s Avonds zaten de stadsmuis en de landmuis in het open veld te praten.

De stadsmuis sprak over de stad en al haar luxe.

 

“What do you get to eat in the town, Mr City Mouse?” asked the country mouse.

“Oh but the best of everything”, he said proudly, “the finest of cheese and bread, the sweetest of pudding, the crunchiest of nuts and even the most tender meat”

Translate

“Wat krijgt u in de stad te eten, meneer Stadsmuis?” vroeg de landmuis.

“Oh alleenmaar het beste van alles” zei hij trots, “de beste kaas en het beste brood, de zoetste pudding, de knapperigste noten en zelfs het meest malse vlees.”

 

“Oh wow. That is so delightful.”

“Yes indeed. A city mouse is the happiest mouse since we get the tastiest of food”

Translate

“Oh wow. Dat is zo heerlijk. “

“Ja inderdaad. Een stadsmuis is de gelukkigste muis aangezien we het lekkerste eten krijgen.”

 

“Where do you sleep in the city, Mr City Mouse?” asked the country mouse.

“Oh but the best.” he said proudly, “the softest of bed made of silk and sponge. One can sleep forever in such a bed.”

Translate

“Waar slaap je in de stad, meneer Stadsmuis?” vroeg de landmuis.

“Oh alleenmaar het beste.” zei hij trots, “het zachtste bed van zijde en spons. Men kan eeuwig in zo’n bed slapen.”

 

“Oh wow. That is so delightful.”

“Yes indeed. A city mouse is the happiest mouse since we get the softest of beds.”

Translate

“Oh wow. Dat is zo heerlijk.”

“Ja inderdaad. Een stadsmuis is de gelukkigste muis sinds we de zachtste bedden krijgen.”

 

“What do you do when you are bored, Mr City Mouse?” asked the country mouse.

“Oh but the best.” he said proudly, “I can go to the markets, I can go to the theatre, I can relax in the garden.”

Translate

“Wat doe je als je je verveelt, meneer Stadsmuis?” vroeg de landmuis.

“Oh alleenmaar het beste.” zei hij trots, “ik kan naar de markten. Ik kan naar het theater gaan. Ik kan ontspannen in de tuin.”

 

“Oh wow. That’s so delightful.”

“Yes indeed. A city mouse is the happiest mouse since we get the best entertainment.”

Translate

“Oh wow. Dat is zo heerlijk. “

“Ja inderdaad. Een stadsmuis is de gelukkigste muis sinds we het beste entertainment krijgen.”

 

They spoke and spoke and finally went to sleep. The city mouse saw the straw bed and was very unhappy. Thankfully it was quiet and he was able to sleep well. The next morning, the city mouse asked the country mouse.

Translate

Ze spraken en spraken en gingen uiteindelijk slapen. De stadsmuis zag het strobed en was erg ongelukkig. Gelukkig was het stil en kon hij goed slapen. De volgende ochtend vroeg de stadsmuis aan de landmuis.

 

“Dear Country Mouse, would you like to visit the city?” and the country mouse was very happy and agreed.

Translate

“Beste landmuis, zou je de stad willen bezoeken?” en de landmuis was erg blij en ging akkoord.

 

The City Mouse took the country mouse to his home. It was just as he described, a hole in the wall of a huge mansion. The house was huge and filled with velvet and silk. The country mouse was very happy.

Translate

De Stadsmuis nam de landmuis mee naar zijn huis. Het was precies zoals hij beschreef, een gat in de muur van een enorm herenhuis. Het huis was enorm groot en gevuld met fluweel en zijde. De landmuis was erg blij.

 

They went up the table and the table was filled with cheese and butter and fruits and jellies and nuts. When the country mouse was just about to eat a bite, they heard a loud mew of a cat. They ran and hid in the wall in fear until the cat went away.

Translate

Ze gingen de tafel op en de tafel was gevuld met kaas en boter en fruit en gelei en noten. Toen de landmuis net een hapje wilde eten, hoorden ze een luide miauw van een kat. Ze renden weg en verstopten zich angstig in de muur totdat de kat wegging.

 

They went up to the table to eat again. When the country mouse was just about to eat a bite, they heard a loud bark of a dog. They ran and hid in the wall in fear until the dog went away.

Translate

Ze gingen weer naar de tafel om te eten. Toen de landmuis net een hapje wilde eten, hoorden ze een luide blaf van een hond. Ze renden weg en verstopten zich in de muur in angst totdat de hond wegging.

 

They went up the table once more to eat. When the country mouse was just about to eat a bite, the door opened and many people came in. They ran once more and hid in the wall in fear.

Translate

Ze gingen weer naar de tafel om te eten. Toen de landmuis net een hapje wilde eten, ging de deur open en kwamen er veel mensen binnen. Ze renden weer weg en verstopten zich angstig in de muur.

 

 “Come, we can eat outside in the market” said the City Mouse and they went to the market. There were so many people there. The country mouse was almost stepped on so many times. They ran back to their home and ate some old bread.

Translate

 “Kom, we kunnen buiten eten op de markt.” zei de Stadsmuis en ze gingen naar de markt. Er waren daar zoveel mensen. Er werd zo vaak bijna op de landmuis gestapt. Ze renden terug naar hun huis en aten wat oud brood.

 

The country mouse packed his bags and said to the town mouse “You can have all the luxuries and the tastiest of food. You may have the best of markets and the softest of beds. I only want the safety of my home where I can walk out and feel like a king.”

Translate

De landmuis pakte zijn koffers en zei tegen de stadsmuis: “Je mag dan wel alle luxe en het lekkerste eten hebben. Je hebt misschien wel de beste markten en de zachtste bedden, maar ik wil alleen de veiligheid van mijn huis waar ik naar buiten kan lopen en me als een koning kan voelen.”

 

Moral: Poverty with security is better than plenty in the midst of fear and uncertainty.

Translate

Moraal: Armoede met zekerheid is beter dan overvloed temidden van angst en onzekerheid.

 

Hope you had fun learning Dutch through famous English short stories 🙂 If so leave a comment!!!

For more languages:

Learn German through Short stories: https://childhood-stories.com/German 

Learn Spanish through Short stories: https://childhood-stories.com/Spanish

Learn Italian through Short stories: https://childhood-stories.com/Italian

Learn Dutch through Short stories: https://childhood-stories.com/Dutch

Learn French through Short stories: https://childhood-stories.com/French

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/Portuguese

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/English

 

About: Studying through Dual Language immersion is among the best techniques for learning a new language. The objective of this website is to teach yourself how to read and speak Dutch confidently using English as a base 🙂 These Dutch short stories are super cool to read for beginners and also for entertaining children. Aesop’s Fables are among the best stories that can be studied on a daily basis.

Leave a Reply