Expand All   Collapse All

De mol en zijn moeder

Dutch short stories – Learning Dutch through English short stories

Aesop’s Fables – De mol en zijn moeder

 

Once upon a time, there was a happy little family of Moles. The Moles lived in a small hole under a great oak tree. The Moles were very happy.

Papa Mole used to go out every day in search of fresh food for the family. Mama Mole used to cook the food and keep the house clean. Baby Mole was very young and was very adventurous.

Translate

Er was eens een gelukkige kleine familie Mollen. De Mollen leefden in een klein hol onder een grote eik. De Mollen waren erg blij.

Papa Mol ging vroeger elke dag op zoek naar vers voedsel voor het gezin. Mama Mol kookte vroeger het eten en hield het huis schoon. Baby Mole was erg jong en erg avontuurlijk.

 

Now, the moles are blind animals and cannot see well. They have a great sense of smell and a great sense of taste.

One day, the young Mole told his mother, “Mother! Mother! You have always told me that all Moles are almost blind but I can see. I am not blind.”

Translate

Nu zijn de mollen blinde dieren en kunnen ze niet goed zien. Ze hebben een geweldig reukvermogen en een geweldig gevoel voor smaak.

Op een dag zei de jonge Mol tegen zijn moeder: “Moeder! Moeder! Je hebt me altijd verteld dat alle Mollen bijna blind zijn, maar ik kan zien. Ik ben niet blind.”

 

The mother Mole sighed. Moles are famous for their sense of smell and sense of taste. But all moles were certainly almost blind. She decided to teach her young son a lesson. She knew that her son should not be conceited.

Translate

De moeder Mol zuchtte. Mollen staan ​​bekend om hun reuk- en smaakzin. Maar alle mollen waren zeker bijna blind. Ze besloot haar jonge zoon een lesje te leren. Ze wist dat haar zoon niet verwaand moest zijn.

 

She said, “Son, close your nose and let’s play a small game.”

Her son closed his nose and said, “Sure, Mother.”

Translate

Ze zei: “Zoon, sluit je neus en laten we een spelletje spelen.”

Haar zoon sloot zijn neus en zei: “Zeker, moeder.”

 

Mother Mole put a lump of cheese in front of his face and asked him to open his eyes.

“Go on son. Open your eyes wide. Tell me what is in front of you without smelling it.”

Translate

Moeder Mol legde een brok kaas voor zijn gezicht en vroeg hem zijn ogen te openen.

‘Ga door zoon. Open je ogen wijd. Vertel me wat er voor je neus ligt zonder eraan te ruiken.”

 

The son opened his eyes and squinted. It was white and round.

The son said happily, “It is so easy. It is a round white pebble”

Translate

De zoon opende zijn ogen en kneep zijn ogen samen. Het was wit en rond.

De zoon zei blij: ‘Het is zo gemakkelijk. Het is een ronde witte kiezelsteen”

 

The mother asked him to open his nose and smell the stone. The son smelled the stone and said, “Oh. It is not a stone. It is cheese.”

Mother Mole said, “Yes my son. You see with your nose and ears while others see with their eyes. That is the only difference. You boasted of having sight but you stopped seeing with your nose as well.”

Translate

De moeder vroeg hem zijn neus te openen en de steen te ruiken. De zoon rook aan de steen en zei: “O. Het is geen steen. Het is kaas.”

Moeder Mol zei: “Ja, mijn zoon. Jij ziet met je neus en oren terwijl anderen met hun ogen kijken. Dat is het enige verschil. Je pochte dat je kon zien, maar je zag ook niet meer met je neus.”

 

Moral: “Boast of one thing and you will be found lacking in that and a few other things as well.”

Translate

Moraal: “Beroem je op één ding en je zult daarin en nog een paar andere dingen missen.”

 

Hope you had fun learning Dutch through famous English short stories 🙂 If so leave a comment!!!

For more languages:

Learn German through Short stories: https://childhood-stories.com/German 

Learn Spanish through Short stories: https://childhood-stories.com/Spanish

Learn Italian through Short stories: https://childhood-stories.com/Italian

Learn Dutch through Short stories: https://childhood-stories.com/Dutch

Learn French through Short stories: https://childhood-stories.com/French

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/Portuguese

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/English

 

About: Studying through Dual Language immersion is among the best techniques for learning a new language. The objective of this website is to teach yourself how to read and speak Dutch confidently using English as a base 🙂 These Dutch short stories are super cool to read for beginners and also for entertaining children. Aesop’s Fables are among the best stories that can be studied on a daily basis.

Leave a Reply