Expand All   Collapse All

De ijdele kauw en zijn geleende veren

Dutch short stories – Learning Dutch through English short stories

Aesop’s Fables – De ijdele kauw en zijn geleende veren

 

Once upon a time, there was Jackdaw who was very vain. He flew over the king’s palace and saw that many peacocks there. He was filled with envy. He had never seen such beautiful birds with their glorious feathers. They seemed to e the most beautiful birds he had ever seen.

The Jackdaw decided, “I must look like the peacock”.

Translate

Er was eens kauw die erg ijdel was. Hij vloog over het paleis van de koning en zag daar zoveel pauwen. Hij was gevuld met jaloezie. Hij had nog nooit zulke mooie vogels met hun prachtige veren gezien. Ze leken de mooiste vogels te zijn die hij ooit had gezien.

De kauw besloot: “Ik moet op de pauw lijken”.

 

He found a few of the feathers of the peacock and stuck it to his back and head. He covered his wings as much as he could too. After this, he flew over to his own flock of birds and showed off how beautiful he was.

The Jackdaw said to them, “Look at how beautiful I am. I am a peacock.”

Translate

Hij vond een paar veren van de pauw en plakte die op zijn rug en hoofd. Hij bedekte zijn vleugels ook zo veel als hij kon. Hierna vloog hij naar zijn eigen zwerm vogels en liet hij zien hoe mooi hij was.

De Kauw zei tegen hen: “Kijk eens hoe mooi ik ben. Ik ben een pauw.”

 

The other Jackdaws got very angry after his constant vanity. He then flew over to the palace and tried to mingle with the Peacocks.

The peacocks immediately recognized him and said, “Cheat! Cheat! Cheat” and surrounded him and tore off all the peacock feathers. They also pecked him and tore some of his own feathers as punishment.

Translate

De andere Kauwen werden erg boos na zijn constante ijdelheid. Hij vloog toen naar het paleis en probeerde zich te mengen met de Pauwen.

De pauwen herkenden hem onmiddellijk en zeiden: “valsspeler! Bedrieger! Valsspeler” en omringde hem en scheurde alle pauwenveren eraf. Ze pikten hem ook en scheurden enkele van zijn eigen veren als straf.

 

The Jackdaw was very insulted and flew away to his own flock.

The remaining Jackdaws said, “Oh look, Mr. Peacock has lost all his feathers and now pretending to be a Jackdaw. Throw him out.”

They pecked him until he left.

Translate

De Kauw was erg beledigd en vloog weg naar zijn eigen kudde.

De overgebleven Kauwen zeiden: “Oh kijk, meneer Pauw heeft al zijn veren verloren en doet nu alsof hij een Kauw is. Gooi hem eruit.”

Ze pikten hem totdat hij wegging.

 

Moral: “Borrowed feathers do not make fine birds.”

Translate

Moraal: “Geleende veren zijn geen mooie vogels.”

 

Hope you had fun learning Dutch through famous English short stories 🙂 If so leave a comment!!!

For more languages:

Learn German through Short stories: https://childhood-stories.com/German 

Learn Spanish through Short stories: https://childhood-stories.com/Spanish

Learn Italian through Short stories: https://childhood-stories.com/Italian

Learn Dutch through Short stories: https://childhood-stories.com/Dutch

Learn French through Short stories: https://childhood-stories.com/French

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/Portuguese

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/English

 

About: Studying through Dual Language immersion is among the best techniques for learning a new language. The objective of this website is to teach yourself how to read and speak Dutch confidently using English as a base 🙂 These Dutch short stories are super cool to read for beginners and also for entertaining children. Akbar and Birbal Fables are among the best stories that can be studied on a daily basis.

Leave a Reply