Expand All   Collapse All

De wolf en het kind

Dutch short stories – Learning Dutch through English short stories

Aesop’s Fables – De wolf en het kind

 

There was once a baby Goat or a Kid. He was growing horns and he was very proud of his horns.

He thought, “I have such big horns. I surely must be a grown up Goat now and not a Kid. I shall be able to take care of myself.”

Translate

Er was eens een babygeit of een jong geitje. Hij groeide horens en hij was erg trots op zijn horens.

Hij dacht: “Ik heb zulke grote horens. Ik moet nu zeker een volwassen Geit zijn en geen kind. Ik zal voor mezelf kunnen zorgen.”

 

One day, when his flock of goats were going back home, he decided to stay longer and eat. His mother called out, “All of my children, come fast. We must reach home before the sunset. After the sunset, the wolf will come.”

Translate

Op een dag, toen zijn kudde geiten naar huis ging, besloot hij langer te blijven en te eten. Zijn moeder riep: “Al mijn kinderen, kom snel. We moeten voor zonsondergang thuis zijn. Na zonsondergang zal de wolf komen.”

 

The Kid thought, “HA. HA HA. No one can harm me when I have such big horns.”

Thinking such foolish thoughts, he continued to eat. A little later when he wanted to leave, he saw that his flock had already left.

Translate

De jongen dacht: “HA. HA HA. Niemand kan me kwaad doen als ik zulke grote hoorns heb. “

Met zulke dwaze gedachten bleef hij eten. Toen hij even later wilde vertrekken, zag hij dat zijn kudde al vertrokken was.

 

He was alone. He was all alone. He was frightened. The sun was sinking and it was becoming dark. He did not know the way back too. He started bleating loudly for his mother.

“BAAAAAAAAHHHHH! BAAAAAAAAAHHHH!!”

Translate

Hij was alleen. Hij was helemaal alleen. Hij was bang. De zon zakte en het werd donker. Ook hij wist de weg terug niet. Hij begon luid te blaten voor zijn moeder.

 

His mother did not hear him but do you know who did? It was the big bad wolf. The wolf was very nearby and came to hunt. The kid saw how big the Wolf was and was terrified. The kid knew that there was no more hope for him.

Translate

Zijn moeder hoorde hem niet, maar weet je wie dat wel deed? Het was de grote boze wolf. De wolf was heel dichtbij en kwam om te jagen. De jongen zag hoe groot de Wolf was en was doodsbang. De jongen wist dat er geen hoop meer voor hem was.

 

The wolf said, “Ah, such a wonderful dinner, and that too without a hunt. Today is my lucky day.”

The kid thought of a cunning plan. He was still trembling when he said:

Translate

De wolf zei: “Ah, zo’n heerlijk diner, en dat ook zonder jacht. Vandaag is mijn geluksdag.”

De jongen bedacht een sluw plan. Hij beefde nog toen hij zei:

 

“Mr Wolf. I know that you are going to eat me. But before you eat me, can you please play me a tune with your lovely voice. I wish to dance one last time. I wish to be merry one last time before I am eaten.”

The wolf thought that it was a very good idea. No one had ever asked him to sing before. He sang loudly.

Translate

 “Mijnheer Wolf. Ik weet dat je me gaat opeten. Maar voordat je me opeet, wil je me alsjeblieft een deuntje spelen met je mooie stem. Ik wens nog een laatste keer te dansen. Ik wil nog een laatste keer vrolijk zijn voordat ik wordt opgegeten.”

De wolf vond het een heel goed idee. Niemand had hem ooit eerder gevraagd om te zingen. Hij zong luid.

 

“AAAAOOOOOOOOOOOOO! AAA AAA AOOOOOOOOOO!!”

The Kid danced loudly bleating. The dogs could not have heard the sound of the baby Goat but a wolf’s sound before his feast, they could not mistake. All of the dogs ran at full speed towards the direction of the sound.

Translate

Het kind danste luid blatend. De honden konden het geluid van de baby Geit niet hebben gehoord, maar het geluid van een wolf voor zijn feest, ze konden zich niet vergissen. Alle honden renden op volle snelheid in de richting van het geluid.

 

The wolf saw that they were coming and had to leave the Kid and run for his own life. He thought:

“What a fool I am? I am a hunter and I should hunt. I should not have wasted my time trying to sing.”

Translate

De wolf zag dat ze eraan kwamen en moest het kind verlaten en rennen voor zijn eigen leven. Hij dacht:

“Wat een dwaas ben ik? Ik ben een jager en ik zou moeten jagen. Ik had mijn tijd niet moeten verspillen met proberen te zingen.”

 

Moral:  Do not let anything turn you from your purpose

Translate

Moraal: “Laat niets je van je doel afbrengen”

 

Hope you had fun learning Dutch through famous English short stories 🙂 If so leave a comment!!!

For more languages:

Learn German through Short stories: https://childhood-stories.com/German 

Learn Spanish through Short stories: https://childhood-stories.com/Spanish

Learn Italian through Short stories: https://childhood-stories.com/Italian

Learn Dutch through Short stories: https://childhood-stories.com/Dutch

Learn French through Short stories: https://childhood-stories.com/French

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/Portuguese

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/English

 

About: Studying through Dual Language immersion is among the best techniques for learning a new language. The objective of this website is to teach yourself how to read and speak Dutch confidently using English as a base 🙂 These Dutch short stories are super cool to read for beginners and also for entertaining children. Akbar and Birbal Fables are among the best stories that can be studied on a daily basis.

Leave a Reply