Expand All   Collapse All

Vocabulary: Learn about the list of body parts in Welsh – Different parts of the body in Welsh

Learn about the list of Body Parts in Welsh – Talk about different parts of the body in Welsh

You want to go to a doctor since your stomach hurts badly. Upon reaching the clinic, you realize that the receptionist only speaks Welsh. You manage to get an appointment. The horror… the doctor speaks only Welsh. He’s asking you what’s the problem and you start sweating. You need to tell him your stomach hurts. How do you do that? Thankfully you learnt the list of body parts in Welsh and you are able to tell the doctor.

list of body parts in Welsh
list of body parts in Welsh

The list of parts of the body in Welsh is absolutely fundamental and is something which a child will learn before they even go to kindergarten. So buckle up and memorize the list below.

What are the different parts of the body in Welsh?

  1. Introduction
  2. Different body parts in Welsh
  3. Parts of the Head in Welsh
  4. Body in Welsh
  5. Hand in Welsh
  6. Leg in Welsh
  7. Organs of the body Welsh

 

Welsh Vocabulary: What are the names of the different parts of the body in Welsh?

One of the “most” important topics in Welsh A1 is learning the vocabulary for how to describe your body parts in Welsh. A few examples of when you need to understand parts of the body in Welsh.

  1. Raise your finger when you want to ask a question.
  2. I have a head ache.
  3. Your eyes are so beautiful.

Let us go through the Welsh vocabulary for the body parts in Welsh with a few example sentences for the same. Remember, the parts of the body in Welsh is a list you have to memorize for life and would be super critical when you visit a doctor so make sure that you get it 100% done!

 

Welsh Vocabulary: What are the main Body Parts in Welsh?

You might need to be more generic in most cases when talking to friends. These are the main body parts in Welsh which you might use on a day to day basis in one way or another. You can learn the parts of the body in Welsh in with articles.

Welsh English English Sentence Welsh Sentence
corff / cyrff body The mafia hid the body. Cuddiodd y maffia y corff.
pen / pennau head I have a head and I have a head ache. Mae gen i ben ac mae gen i ddolur pen.
llaw / dwylo hand I have a tattoo on my hand. Mae tatŵ ar fy llaw.
goes / coesau leg You have strong legs. Mae gennych goesau cryf.
Cist (or) frest chest The body builder had a huge chest. Roedd gan yr adeiladwr corff frest enfawr.

 

Welsh Vocabulary: list of body parts in Welsh: What are the parts of the head and face in Welsh?

These are the main of the head and the face in Welsh which you might use on a day to day. You can learn the parts of the face and the head in Welsh in with articles.

Head in Welsh
Head in Welsh
Welsh English English Sentence Welsh Sentence
Wyneb / hwyneb face Her face is very cute. Mae ei hwyneb yn giwt iawn.
ên chin The boy fell down and broke his chin. Syrthiodd y bachgen i lawr a thorri ei ên.
ceg mouth Open your mouth! Agorwch eich ceg!
gwefus lip We must apply lipstick on our lips. Rhaid inni roi minlliw ar ein gwefusau.
dant tooth The dentist said that my father has a cavity on his tooth Dywedodd y deintydd fod gan fy nhad geudod ar ei ddant
tafod / dafod tongue The giraffe has a long tongue Mae gan y jiráff dafod hir
Trwyn / nhrwyn nose I played football yesterday and broke my nose. Chwaraeais i bêl-droed ddoe a thorri fy nhrwyn.
Boch cheek Her cheeks are red. Mae ei bochau yn goch.
Llygad eye The cat has three eyes. Mae gan y gath dri llygad.
Ael eyebrow Do not raise your eyebrows! Peidiwch â chodi eich aeliau!
clust / glust ear I have two ears. Mae dwy glust gyda fi.
Gwallt / ngwallt hair My hair is black in color. Mae fy ngwallt yn ddu ei liw.
barf beard The hunter has a big beard. Mae barf fawr gan yr heliwr.
mwstas mustache My moustache is 1 foot long. Mae fy mwstas yn 1 droedfedd o hyd.

 

Welsh Vocabulary: What are the parts of the torso in Welsh?

These are the main of the torso in Welsh which you might use on a day to day. You can learn the parts of the torso in Welsh in with articles.

Torso in Welsh
Torso in Welsh
Welsh English English Sentence Welsh Sentence
gwddf neck There was a diamond necklace around her neck. Roedd mwclis diemwnt o amgylch ei gwddf.
ysgwydd shoulder I must carry the pots on my shoulders. Rhaid i mi gario’r potiau ar fy ysgwyddau.
fron / bronnau breast She has large breasts Mae ganddi bronnau mawr
bol belly The sumo wrestler has a large belly. Mae gan y wrestler sumo bol mawr.
bogail navel I want a tattoo on my navel. Dw i eisiau tatw ar fy bogail.
wain / fagina vagina You have to wear underwear to protect your vagina. Mae’n rhaid i chi wisgo dillad isaf i amddiffyn eich fagina.
Pidyn / bidyn penis His penis is very short. Mae ei bidyn yn fyr iawn.
ceill / geilliau testicle He has large testicles and a short penis. Mae ganddo geilliau mawr a phidyn byr.
anws anus Do not apply this cream on your anus. Peidiwch â rhoi’r hufen hwn ar eich anws.
Clun / glun / nghlun hip I fractured my hip. Torrais fy nghlun.

 

Welsh Vocabulary: What are the parts of the hands in Welsh?

These are the main of the hands in Welsh which you might use on a day to day. You can learn the parts of the hands in Welsh in with articles.

parts of the hands in Welsh
parts of the hands in Welsh
Welsh English English Sentence Welsh Sentence
Penelin / benelin elbow I have two elbows. Mae gen i ddau benelin.
Llaw Hand Can you raise your hand? Allwch chi godi eich llaw?
bys finger Everyone has 10 fingers but I have 12 fingers. Mae gan bawb 10 bys ond mae gen i 12 bys.
cesail armpit Please put perfume on your armpits. Rhowch bersawr ar eich ceseiliau.
Ewinedd Nail I applied nail polish on my nails. Rhoddais sglein ewinedd ar fy ewinedd.
Bawd / fodiau thumb He has strong thumbs. Mae ganddo fodiau cryf.
mynegfys index finger I point with my index finger Rwy’n pwyntio gyda’m mynegfys
bys canol middle finger What happened to your middle finger? Beth ddigwyddodd i’ch bys canol?
bys modrwy ring finger She has a ring on her ring finger. Mae ganddi fodrwy ar ei bys modrwy.
Bys pinc Pinky finger Your pinky finger is curved. Mae eich bys pinc yn grwm.

 

Welsh Vocabulary: What are the parts of the legs in Welsh?

These are the main of the legs in Welsh which you might use on a day to day. You can learn the parts of the legs in Welsh in with articles.

parts of the legs in Welsh
parts of the legs in Welsh
Welsh English English Sentence Welsh Sentence
pen-glin / mhen-glin Knee I need surgery on my knee Dwi angen llawdriniaeth ar fy mhen-glin
Troedfedd / traed / droed Foot The football player needs a foot massage Mae angen tylino traed ar y chwaraewr pêl-droed
Ffêr Ankle The ankle is black. Mae’r ffêr yn ddu.

 

Welsh Vocabulary: What are the Organs of the body in Welsh?

These are the main Organs of the body in Welsh which you might use when you visit the doctor. You can learn the Organs of the body in Welsh in with articles.

Organs of the body in Welsh
Organs of the body in Welsh
Welsh English English Sentence Welsh Sentence
gwaed blood Your blood is pinkish red. Mae eich gwaed yn binc-goch.
y coluddyn bach the small intestine The small intestine is very long. Mae’r coluddyn bach yn hir iawn.
y coluddyn mawr the large intestine The doctor saw the large intestine and fainted. Gwelodd y meddyg y coluddyn mawr a llewygu.
ymenydd brain The brain is a very imporant organ. Mae’r ymennydd yn organ bwysig iawn.
Croen / groen skin Black skin has more melanin. Mae gan groen du fwy o felanin.
calon heart Your heart is dying. Mae eich calon yn marw.
Iau liver I have only one liver. Dim ond un iau sydd gen i.
ysgyfaint lung My lungs are weak. Mae fy ysgyfaint yn wan.
dueg spleen The surgeon removed the spleen Tynnodd y llawfeddyg y ddueg
stumog stomach I have a stomach. Mae stumog gyda fi.
cyhyr muscle We removed the muscles in your arm. Fe wnaethon ni dynnu’r cyhyrau yn eich braich.
aren kidney You have two kidneys. Mae gennych ddwy aren.
sgerbwd skeleton We found a skeleton. Daethom o hyd i sgerbwd.

 

Leave a Reply