Expand All   Collapse All

Åsnan och saltlasten

Swedish Dual Language short stories – Learning Swedish through English

Aesop’s Fables – Åsnan och saltlasten

 

A salt merchant used to live a few kilometres from the sea. He used to take his donkey to the seashore and fill two bags of salt. Then they would return back to the village and sell the salt in the market.

Translate

En salthandlare bodde tidigare några kilometer från havet. Han brukade ta sin åsna till stranden och fylla två påsar salt. Sedan brukade de återvända till byn och sälja saltet på marknaden.

 

The donkey was happy when he was on his way to the sea shore. It was a nice walk where they get to cross a lovely steam and carry no weight. However on the way back, he did not like the weight of the salt on his back.

Translate

Åsnan var glad när han var på väg till havsstranden. Det var en trevlig promenad där de korsade en fin bäck och den hade ingen tung last. Men på vägen tillbaka tyckte han inte om vikten av saltet på ryggen.

 

One day, the donkey and his master were returning back from the sea shore with two heavy loads of salt. While crossing the stream, by accident, the donkey slipped and fell into the water.  

Translate

En dag återvände åsnan och hans herre tillbaka från havsstranden med två tunga laster salt. När de gick över bäcken gled åsnan och föll i vattnet.

 

By the time the donkey was able to get back on its feet, half the salt had dissolved into the water. The merchant cursed his luck and they headed back to the village. The donkey on the other hand was very happy. The weight on its back had reduced so much.

Translate

När åsnan  kommit upp på fötterna igen, hade hälften av saltet lösts upp i vattnet. Handlaren förbannade sin otur och de gick tillbaka till byn. Åsnan å andra sidan var väldigt glad. Tyngden på ryggen hade minskat så mycket.

 

The next day, the donkey and his master were returning back from the sea shore with two heavy loads of salt. While crossing the stream, the donkey acted like he slipped and again fell into the water. 

Translate

Nästa dag återvände åsnan och hans herre tillbaka från havsstranden med två tunga saltlaster. När de gick över bäcken, gjorde åsnan så att  han halkade och föll i vattnet igen.

 

By the time the donkey was able to get back on its feet, half the salt had dissolved into the water. The merchant was very unhappy. He cursed his luck and they headed back to the village. The donkey was very happy. He knew how to reduce the weight on his back and he could do this every day.

Translate

När åsnan lyckades komma på fötterna igen hade hälften av saltet lösts upp i vattnet. Handlaren var mycket olycklig. Han förbannade sin otur och de gick tillbaka till byn. Åsnan var väldigt glad. Han visste hur man skulle minska vikten på ryggen och han kunde göra det varje dag.

 

The third day, the donkey and his master were returning back from the sea shore with two heavy loads of salt. While crossing the stream, the donkey once again acted like he had an accident and fell into the water. 

Translate

Den tredje dagen återvände åsnan och hans herre tillbaka från havsstranden med två tunga saltbelastningar. När han korsade bäcken gjorde åsnan återigen som om han hade en olycka och föll i vattnet.

 

The master realized what was happening. He dumped the entire salt into the water and took the donkey back to the sea shore. He filled the bags with sponges and took the donkey to the stream. The donkey foolishly fell into the water and the sponges became very heavy with all the water.

Translate

Handlaren insåg vad som hände. Han dumpade allt salt i vattnet och tog åsnan tillbaka till havsstranden. Han fyllde påsarna med svampar och tog åsnan till bäcken. Åsnan föll dumt i vattnet och svamparna blev mycket tunga med allt vattnet.

 

He now had to carry almost twice the weight of the salt all the way up to the village. However he had learnt a painful lesson.

Translate

Han var nu tvungen att bära nästan dubbelt så mycket som saltet vägde, hela  vägen upp till byn. Men han hade lärt sig en smärtsam läxa.

 

Moral: “The same measures will not suit all circumstances.”

Translate

“Samma åtgärder passar inte alla omständigheter.”

 

Hope you had fun learning Swedish through short stories 🙂 If so leave a comment!!!

For more languages:

Learn German through Short stories: https://childhood-stories.com/German 

Learn Spanish through Short stories: https://childhood-stories.com/Spanish 

Learn Italian through Short stories: https://childhood-stories.com/Italian 

Learn Dutch through Short stories: https://childhood-stories.com/Dutch 

Learn French through Short stories: https://childhood-stories.com/French 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/Portuguese 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/English

 

About: Studying through Dual Language immersion is among the best techniques for learning a new language. The objective of this website is to teach yourself how to read and speak Swedish confidently using English as a base 🙂 These Swedish Dual Language short stories are super cool to read for beginners and also for entertaining children. Aesop’s Fables are among the best stories that can be studied on a daily basis. 

Swedish Word List

Leave a Reply