Expand All   Collapse All

Åsnan som bär bilden

Swedish Dual Language short stories – Learning Swedish through English

Aesop’s FablesÅsnan som bär bilden

 

Once upon a time, there was a great festival in a temple. Thousands of people had come to see an image of God and were waiting in the streets. A Donkey was adorned in garlands and jewels and flowers and everything beautiful. On its back was a saddle and the saddle carried the image.

Translate

Det var en gång en stor festival i ett tempel. Tusentals människor hade kommit för att se en bild av Gud, väntade på gatorna. En åsna pryddes med kransar och juveler och blommor och allt vackert. På ryggen hade han en sadel och på sadeln var bilden.

 

The devotees, the priests, the pages and the courtiers followed the donkey. The people and the priests threw flowers on the image. Many people fell on their knees and prayed to the image as the donkey crossed them.

Translate

De hängivna, prästerna, pagerna och hovmännen följde åsnan. Folket och prästerna kastade blommor på bilden. Många människor föll på knä och bad till bilden när åsnan gick förbi dem.

 

The Donkey was very stupid and thought that the honour was for him. He held his head high and walked proudly. He thought that they were kneeling down for him. He thought that they were showering flowers on him. He thought that they were cheering for him.

Translate

Åsnan var väldigt dum och tänkte att de hedrade honom. Han höll huvudet högt och gick stolt. Han trodde att de knäböjde för honom. Han trodde att de duscha blommor på honom. Han trodde att de hejade på honom.

 

The Donkey stopped and perked his ears, and brayed loudly. Much as the people behind coxed the Donkey, he did not move.

“BRAAAAAAAAY! BRAAAAAAAAY!”

Translate

Åsnan stannade och reste upp öronen och gnäggade högt. Många av människorna bakom honom  försökte få honom att gå, men åsnan rörde sig inte.

“GNÄGG! GNÄGG! ”

 

He was too proud and thought that everyone was here to worship him and he could do as he wanted.

The owner of the donkey understood what had happed and hit the donkey hard on its back with a sharp stick. The donkey howled in pain.

Translate

Han var för stolt och trodde att alla var här för att tillbe honom och han kunde göra som han ville.

Ägaren förstod vad som hade hänt och slog åsnan hårt på ryggen med en skarp pinne. Åsnan skrek av smärta.

 

The owner said Go on, you stupid donkey. The honour was for the image and not for yourself.”

Translate

Ägaren sa, ”Fortsätt, din, “

dumma åsna. Äran var för bilden och inte för dig själv. ”

 

Moral: “Do not try to take the credit to yourself that is due to others.”

Translate

“Försök inte ta den kredit till dig själv som beror på andra.”

 

Hope you had fun learning Swedish through short stories 🙂 If so leave a comment!!!

For more languages:

Learn German through Short stories: https://childhood-stories.com/German 

Learn Spanish through Short stories: https://childhood-stories.com/Spanish 

Learn Italian through Short stories: https://childhood-stories.com/Italian 

Learn Dutch through Short stories: https://childhood-stories.com/Dutch 

Learn French through Short stories: https://childhood-stories.com/French 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/Portuguese 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/English

 

About: Studying through Dual Language immersion is among the best techniques for learning a new language. The objective of this website is to teach yourself how to read and speak Swedish confidently using English as a base 🙂 These Swedish Dual Language short stories are super cool to read for beginners and also for entertaining children. Aesop’s Fables are among the best stories that can be studied on a daily basis. 

Swedish Word List

Leave a Reply