Expand All   Collapse All

Tenali Raman och de tre dockorna

Swedish Dual Language short stories – Learning Swedish through English

Tenali Raman – Tenali Raman och de tre dockorna

 

One day, a famous pundit came to the King’s court. He was well learned and wanted to pose a challenge to the courtiers of the king.

Translate

En dag kom en berömd lärare till kungens hov. Han var väl lärd och ville utmana kungens hovmän.

 

He said, “My King, I have heard that you have very wise ministers in your court. I would like to test the wisdom of your ministers.”

Translate

Han sa, ”Min kung, jag har hört att du har mycket kloka rådgivare i ditt hov. Jag skulle vilja testa dina rådgivares visdom. ”

 

The King became very interested and said, “My dear pundit, my ministers are the smartest in the world. Please go ahead.”

Translate

Kungen blev mycket intresserad och sa, ”Min kära expert, mina ministrar är de smartaste i världen. Varsågod Fortsätt.”

 

The merchant opened his bag and pulled out three dolls. The three dolls were identical. He gave these three dolls to the King.

Translate

Handlaren öppnade sin väska och drog ut tre dockor. De tre dockorna var identiska. Han gav de tre dockorna till kungen.

 

The pundit said, “These dolls look very similar but are very different in one way. If your ministers can find out the difference and the true meaning of the dolls, I will agree that they are the wisest. But if they cannot find the difference, then there are no wise ministers in your court. I will be back in one week.”

Translate

Läraren sa: ”De här dockor ser väldigt lika ut men är väldigt olika på ett sätt. Om dina rådgivare kan ta reda på skillnaden och den verkliga innebörden av dockorna, håller jag med om att de är de klokaste. Men om de inte hittar skillnaden, finns det inga kloka rådgivare i ditt hov. Jag kommer tillbaka om en vecka. ”

 

The king asked all of his ministers to assemble. He gave them the three dolls and told them to find the difference in them in three days’ time.

Translate

Kungen bad alla hans rådgivare att samlas. Han gav dem de tre dockorna och bad dem hitta skillnaden mellan dem innom tre dagar.

 

But at the end of the sixth day, none of the ministers could figure out the difference. The king got worried and asked Tenali Raman, “Tenali, no one has been able to find the answer. It is up to you now. Find the difference between these dolls.”

Translate

Men i slutet av den sjätte dagen kunde ingen av ministrarna räkna ut vad skillnadenvar.  Kungen blev orolig och frågade Tenali Raman, ”Tenali, ingen har kunnat hitta svaret. Det är upp till dig nu. Hitta skillnaden mellan dessa dockor. ”

 

Tenali said to the King, “Please give me the dolls and I shall take them home. I promise you that I will find the difference.”

Tenali looked at the dolls for hours and finally he laughed loudly. He found out the difference between the three dolls. He went to the court with the three dolls on the seventh day.

Translate

Tenali sa till kungen: ”Ge mig dockorna så tar jag dem hem. Jag lovar dig att jag kommer att hitta skillnaden. ”

Tenali tittade på dockorna i timmar och slutligen skrattade han högt. Han fick reda på skillnaden mellan de tre dockorna. Han gick till hovet med de tre dockorna på den sjunde dagen.

 

Tenali Raman announced in front of the whole court and to the Pundit that he had found the difference between the dolls.

Tenali Raman said, “Thank you Punditji for such a beautiful question. These three dolls are different because one of them is good, one average and one bad.”

Translate

Tenali Raman meddelade framför hela hovet och till läraren att han hade hittat skillnaden mellan dockorna.

Tenali Raman sa, ”Tack äradelärare för en så fantastisk fråga. De här tre dockor är olika eftersom en av dem är bra, en genomsnittlig och en dålig. ”

 

The Pundit smiled and asked, “Which doll is which?”

Tenali Raman showed a tiny hole in the ears of each of the dolls. He took a very thin wire and put it in the hole of the first doll’s ear. The wire came out from the doll’s mouth.

Translate

Läraren log och frågade: “Vilken docka är vilken?”

Tenali Raman visade ett litet hål i öronen på var och en av dockorna. Han tog en mycket tunn tråd och stack in den i hålet på den första dockans öra. Tråden kom ut från dockans mun.

 

He put the wire into the ear of the second doll and the wire came out from the doll’s other ear. In the third doll, the wire went to the heart and did not come out.

Tenali Raman explained, “In the first doll, the wire went through the ear. The wire came out through the mouth of the doll. This doll is bad as it represents people who cannot keep a secret.

Translate

Han stack in tråden i örat på den andra dockan och tråden kom ut från dockans andra öra. I den tredje dockan gick tråden till hjärtat och kom inte ut.

Tenali Raman förklarade, ”I den första dockan gick tråden genom örat. Tråden kom ut genom dockans mun. Denna docka är dålig eftersom den representerar människor som inte kan hålla hemlighet.

 

The pundit smiled and nodded. Tenali Raman continued, “In the second doll, the wire went through one ear and came out of the other ear. This represents people who do not understand what is said to them.”

Translate

Läraren log och nickade. Tenali Raman fortsatte, ”I den andra dockan gick tråden genom ett öra och kom ut ur det andra örat. Detta representerar människor som inte förstår vad som sägs till dem.”

 

The pundit smiled and nodded. Tenali Raman continued, “The third doll, the wire went through one ear and did not come out at all. This represents good people who will keep the secret that you tell them.”

The pundit asked if there was any other meaning to the dolls.

Translate

Läraren  log och nickade. Tenali Raman fortsatte, ”Den tredje dockan, tråden gick genom ett öra och kom inte ut alls. Detta representerar bra människor som kommer att hålla hemligheten som du berättar för dem. ”

Läraren frågade om det fanns någon annan mening med dockorna.

 

Tenali said, “Yes, there is another explanation too. The first doll represents people who gain knowledge and spread it to others, so they are good people. The second doll represents people who do not understand what they are taught, so they are average. The third doll represents people who have knowledge but keep it all to themselves. They do not teach anyone anything and so they are bad people.”

Translate

Tenali sa, ”Ja, det finns också en annan förklaring. Den första dockan representerar människor som får kunskap och sprider den till andra, så de är bra människor. Den andra dockan representerar människor som inte förstår vad de får lära sig, så de är genomsnittliga. Den tredje dockan representerar människor som har kunskap men håller allt för sig själva. De lär inte ut någonting och de är dåliga människor. ”

 

The king, the pundit and all the courtiers were very impressed with Tenali’s wise answer. The King gave Tenali 100 gold coins for his answer and 100 gold coins to the pundit for the question.

Translate

Kungen, läraren och alla hovmän var mycket imponerade av Tenalis kloka svar. Kungen gav Tenali 100 guldmynt för sitt svar och 100 guldmynt till läraren för frågan.

 

Hope you had fun learning Swedish through short stories 🙂 If so leave a comment!!!

For more languages:

Learn German through Short stories: https://childhood-stories.com/German 

Learn Spanish through Short stories: https://childhood-stories.com/Spanish 

Learn Italian through Short stories: https://childhood-stories.com/Italian 

Learn Dutch through Short stories: https://childhood-stories.com/Dutch 

Learn French through Short stories: https://childhood-stories.com/French 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/Portuguese 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/English

 

About: Studying through Dual Language immersion is among the best techniques for learning a new language. The objective of this website is to teach yourself how to read and speak Swedish confidently using English as a base 🙂 These Swedish Dual Language short stories are super cool to read for beginners and also for entertaining children. Tenali Raman  is among the best stories that can be studied on a daily basis. 

Swedish Word List

Leave a Reply