Expand All   Collapse All

The Fox and the Stork – Y Llwynog a’r Storc

The Fox and the Stork – Y Llwynog a’r Storc

 

The fox is a very sly animal. He always wants to play tricks on every neighbour in the forest. He particularly loved making fun of the stork. He thought that the stork looked funny with its lock legs, long beak, long neck and small body.

One day he thought of a brilliant plan.

“Ohhh. This trick is very funny. I must play this trick on the Stork”, he thought to himself.

Translate

Mae’r llwynog yn anifail slei iawn. Mae bob amser eisiau chwarae triciau ar bob cymydog yn y goedwig. Roedd yn arbennig o hoff o wneud hwyl am ben y storc. Roedd yn credu bod y storc yn edrych yn ddoniol gyda’i goesau hir, pig hir, gwddf hir a chorff bach.

Un diwrnod meddyliodd am gynllun gwych.

“Ooo. Mae’r tric hwn yn ddoniol iawn. Rhaid i mi chwarae’r tric hwn ar y Storc ”, meddyliodd wrtho’i hun.

 

He went to the Stork and pretended to be a good neighbour.

The Fox said, “Hello, Mr Stork. I hope you are well, this fine morning.”

The Stork replied, “Why, I am very well Mr Fox, thank you so much for asking.”

Translate

Aeth at y Storc ac esgus ei fod yn gymydog da.

Dywedodd y Llwynog, “Helo, Mr Storc. Gobeithio eich bod yn iawn, y bore braf hwn. ”

Atebodd y Storc, “Ydw, rwy’n dda iawn Mr Llwynog, diolch am ofyn.”

 

The Fox smiled and said, “You must come home for dinner. I have caught a very tasty fish today morning. I wish to make and share a delicious bowl of fish soup with you.”

Mr. Stork was very pleased. “Definitely Mr. Fox. I shall see you at your home.”

Translate

Gwenodd y Llwynog a dweud, “Rhaid i chi ddod adref gyda mi i gael cinio. Rwyf wedi dal pysgodyn blasus iawn y bore ‘ma. Hoffwn wneud a rhannu bowlen flasus o gawl pysgod gyda chi. ”

Roedd Mr. Storc yn falch iawn. “Yn bendant Mr Llwynog. Fe’ch gwelaf yn eich cartref. ”

 

The stork arrived to the home of the Fox with good hunger for he loved fish soup. They chatted for a while and the Fox saw that the Stork was getting hungry.

The Fox served the soup but in a very shallow plate. The stork had such a long beak that it could only wet the tip of its beak. He could not swallow a single drop of soup. Meanwhile, the Fox was loudly lapping away making loud sounds of happiness.

Translate

Cyrhaeddodd y storc gartref y Llwynog yn llwglyd iawn gan ei fod wrth ei fodd â chawl pysgod. Buont yn sgwrsio am ychydig a gwelodd y Llwynog fod y Storc yn llwglyd.

Fe weinodd y Llwynog y cawl ond mewn plât bas iawn. Roedd gan y storc big mor hir fel na allai ond gwlychu blaen ei big. Ni allai lyncu’r un diferyn o’r cawl. Yn y cyfamser, roedd y Llwynog yn bwyta yn uchel gan wneud synau uchel o hapusrwydd.

 

The Stork was a very calm and smart bird and did not want to start a fight with the Fox. There was no use of fighting with the Fox. He thanked the Fox for the meal and went home hungry.

A few days later, the Stork called the fox. He went to the Fox and pretended to be a good neighbour.

Translate

Roedd y Storc yn aderyn pwyllog a craff iawn ac nid oedd am ddechrau ffrae â’r Llwynog. Nid oedd unrhyw bwynt mewn ymladd â’r Llwynog. Diolchodd i’r Llwynog am y pryd bwyd ac aeth adref yn llwglyd.

Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach, galwodd y Storc y llwynog. Aeth at y Llwynog ac esgus ei fod yn gymydog da.

 

The Stork said, “Hello, Mr Fox. I hope you are well, this fine morning.”

The Fox replied, “Why, I am very well Mr Stork, thank you so much for asking.”

The Stork smiled and said, “You must come home for dinner. I have caught a very tasty fish today morning. I wish to make and share a delicious bowl of fish soup with you.”

Translate

Dywedodd y Storc, “Helo, Mr Llwynog. Gobeithio eich bod yn iawn, y bore braf hwn. ”

Atebodd y Llwynog, “Ydw, Mr Storc yn dda iawn, diolch am ofyn.”

Gwenodd y Storc a dweud, “Rhaid i chi ddod adref i ginio. Rwyf wedi dal pysgodyn blasus iawn y bore ‘ma. Hoffwn wneud a rhannu bowlen flasus o gawl pysgod gyda chi. ”

 

Mr. Fox thought about what had happened earlier but decided that the Stork was too dumb to play a trick on him. He said, “Definitely Mr. Stork. I shall see you at your home.”

The fox arrived to the home of the stork with good hunger for he too loved fish soup. They chatted for a while. The Stork waited until the Fox was very hungry.

Translate

Meddyliodd Mr Llwynog am yr hyn a ddigwyddodd yn gynharach ond penderfynodd fod y Storc yn rhy dwp i chwarae tric arno. Meddai, “Yn bendant Mr. Storc. Fe’ch gwelaf yn eich cartref. ”

Cyrhaeddodd y llwynog i gartref y storc yn llwglyd am ei fod hefyd yn hoff iawn o gawl pysgod. Buont yn sgwrsio am ychydig. Arhosodd y Storc nes bod y Llwynog yn llwglyd iawn.

 

The Stork served the soup but in a tall jar with a very narrow neck. The stork had such a long beak that he could dip his beak in and enjoy the soup. The fox could not swallow a single drop of soup since the jar was too deep.  The fox soon lost its temper. The stork merely said

Translate

Fe weinodd y Storc y cawl ond mewn jar dal gyda gwddf cul iawn. Roedd gan y storc big mor hir fel y gallai drochi ei big i mewn a mwynhau’r cawl. Ni allai’r llwynog lyncu’r un diferyn o’r cawl gan fod y jar yn rhy ddwfn. Buan y collodd y llwynog ei dymer. Dywedodd y storc

 

Moral: Do not play tricks on your neighbours unless you can stand the same treatment yourself.

Translate

Gwers: “Peidiwch â chwarae triciau ar eich cymdogion oni bai eich bod chi’n gallu derbyn yr un driniaeth eich hun.”

 

Leave a Reply