Expand All   Collapse All

Tenali Raman och den röda påfågeln

Swedish Dual Language short stories – Learning Swedish through English

Tenali Raman – Tenali Raman och den röda påfågeln

 

Once upon a time, King Krishnadevaraya had a very greedy rådgivare called Chatur Pandit. He came to court with a beautiful red peacock. Krishnadevaraya was amazed. He had never seen such a beautiful bird before.

Translate

En gång i tiden hade kung Krishnadevaraya en mycket girig rådgivare som heter Chatur Pandit. Han kom till hovet med en vacker röd påfågel. Krishnadevaraya blev förvånad. Han hade aldrig sett en så vacker fågel förut.

 

Krishnadevaraya said, “The red peacock is so beautiful. I have never seen such a bird. Where did you find it?”

Chatur Pandit smiled and said, “My King, please accept this gift. My servants searched many jungles and caves in Madhya Pradesh to find this bird. This bird was hiding in the caves. Apparently, the red peacock is allergic to water so it hides from the rain.”

Translate

Krishnadevaraya sa, ”Den röda påfågeln är så vacker. Jag har aldrig sett en sådan fågel. Var hittade du den?”

Chatur Pandit log och sa, ”Min kung, ta emot den här gåvan. Mina tjänare sökte i många djungler och grottor i Madhya Pradesh för att hitta denna fågel. Den här fågeln gömde sig i grottorna. Tydligen är den röda påfågeln allergisk mot vatten så den gömmer sig från regnet. ”

 

Krishnadevaraya was amazed, “Nature is amazing. The blue peacock loves the rain while the red peacock hates the rain.”

Tenali Raman thought, “That sounds very suspicious. No animal can survive in the forest if it is allergic to rain. Even animals in the desert need water.”

Translate

Krishnadevaraya blev förvånad, ”Naturen är fantastisk. Den blå påfågeln älskar regnet medan den röda påfågeln hatar regnet. ”

Tenali Raman tänkte, ”Det låter väldigt misstänksamt. Inget djur kan överleva i skogen om det är allergiskt mot regn. Även djur i öknen behöver vatten. ”

 

King Krishnadevaraya was very impressed. He said, “I shall keep this bird hidden from the rain. Thank you, Chatur Pandit! How can I reward you?”

Translate

Kung Krishnadevaraya var mycket imponerad. Han sa, ”Jag ska hålla den här fågeln gömd från regnet. Tack, Chatur Pandit! Hur kan jag belöna dig? ”

 

Chatur Pandit said, “My King, it cost me a 100 gold coins to search the forest get the bird. That should be enough for me.”

Translate

Chatur Pandit sa, ”Min kung, det kostade mig 100 guldmynt att söka i skogen för att hitta fågeln. Det borde vara tillräckligt för mig. ”

 

Tenali Raman, “My King, it is such a lovely bird. Please give Chatur Pandit his reward. One feather has fallen down from the peacock. Can I keep it, my king? I will also go to Madhya Pradesh to get more birds like these.”

Translate

Tenali Raman, ”Min kung, det är en sådan underbar fågel. Snälla ge Chatur Pandit hans belöning. En fjäder har fallit ner från påfågeln. Kan jag behålla det, min kung? Jag ska också åka till Madhya Pradesh för att få fler fåglar som den här. ”

 

Krishnadevaraya said, “Alright, Tenali. You can keep the feather and also you have 2 weeks to find more birds.”

Translate

Krishnadevaraya sa, ”Visstj, Tenali. Du kan behålla fjädern och du har också två veckor på dig att hitta fler fåglar. ”

 

Tenali Raman did not go to Madhya Pradesh. Tenali Raman asked his servants “I washed the feather and found that it is just painted with a beautiful red dye. Find the painter who has painted that peacock.”

Translate

Tenali Raman åkte inte till Madhya Pradesh. Tenali Raman frågade sina tjänare ”Jag tvättade fjädern och upptäckte att den bara är målad med ett vackert rött färg. Hitta målaren som har målat påfågeln. ”

 

The kingdom did not have many painters. His servants searched and found the painter in just two days.

Tenali said to the painter, “Don’t worry, I am not going to punish you. I want you to paint another five peacocks with different colours and give them to me in one week. I also want you to paint five peacocks with their top half in one one colour and bottom half in another colour.”

Translate

Riket hade inte många målare. Hans tjänare sökte och hittade målaren på bara två dagar.

Tenali sa till målaren: ”Oroa dig inte, jag ska inte straffa dig. Jag vill att du målar ytterligare fem påfåglar i olika färger och ger dem till mig på en vecka. Jag vill också att du målar fem påfåglar med deras övre halva i en färg och den nedre halva i en annan färg. ”

 

The painter did not understand why Tenali was asking such a request. He painted the peacocks exactly how Tenali Raman asked and gave it to him.

Tenali Raman took the peacocks to the court in one week. The King was very surprised and amazed.

Translate

Målaren förstod inte varför Tenali bad honom göra det här. Han målade påfåglarna exakt som Tenali Raman bett  honom om.

Tenali Raman tog påfåglarna till hovet efter en vecka. Kungen blev mycket förvånad och förundrad.

 

King Krishnadevaraya said, “Tenali. You are incredible. Tell me, where did it cost you to find these birds. I can give you 1000 gold coins.”

Tenali Raman smiled and said, “My King, that is not what it cost to find these birds.”

King Krishnadevaraya said, “What is the price then, Tenali Raman?”

Translate

Kung Krishnadevaraya sa, ”Tenali. Du är otrolig. Berätta för mig, var kostade det dig att hitta de här  fåglarna. Jag kan ge dig 1000 guldmynt. ”

Tenali Raman log och sa, “Min kung, det kostade inget att hitta de här fåglarna.”

Kung Krishnadevaraya sa: “Vad är priset då, Tenali Raman?”

 

Tenali Raman laughed and said, “3 silver coins. All I need is one bucket of water, a few bags of paint, and this artist. His name is Ram Datta. He painted the first red peacock and also these 10 peacocks.”

Translate

Tenali Raman skrattade och sa, ”3 silvermynt. Allt jag behöver är en hink med vatten, några påsar med färg och den här konstnären. Han heter Ram Datta. Han målade den första röda påfågeln och även de här tio påfåglarna. ”

 

King Krishnadevaraya became very angry and said, “Chatur Pandit, how dare you lie to your king.  You are hereby banished from this kingdom. Return all the gold which I gave you and 1000 gold coins as a punishment.”

Translate

Kung Krishnadevaraya blev väldigt arg och sa, ”Chatur Pandit, hur vågar du ljuga för din kung. Du förvisas härmed från det här riket. Lämna tillbaka allt guld som jag gav dig och 1000 guldmynt som straff. ”

 

Chatur Pandit sadly paid back 1100 gold coins and left the kingdom.

Translate

Chatur Pandit betalade sorgset  tillbaka 1100 guldmynt och lämnade riket.

 

Hope you had fun learning Swedish through short stories 🙂 If so leave a comment!!!

For more languages:

Learn German through Short stories: https://childhood-stories.com/German 

Learn Spanish through Short stories: https://childhood-stories.com/Spanish 

Learn Italian through Short stories: https://childhood-stories.com/Italian 

Learn Dutch through Short stories: https://childhood-stories.com/Dutch 

Learn French through Short stories: https://childhood-stories.com/French 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/Portuguese 

Learn Portuguese through Short stories: https://childhood-stories.com/English

 

About: Studying through Dual Language immersion is among the best techniques for learning a new language. The objective of this website is to teach yourself how to read and speak Swedish confidently using English as a base 🙂 These Swedish Dual Language short stories are super cool to read for beginners and also for entertaining children. Tenali Raman  is among the best stories that can be studied on a daily basis. 

Swedish Word List

Leave a Reply